ล้างค่า

แสดงข้อมูลพื้นฐานโครงการที่เลือก

ระดับความหนาแน่นโครงการ
ความหนาแน่น 1-9
ความหนาแน่น 10-99
ความหนาแน่น 100-999
ความหนาแน่น 1000+

หัวงาน/เขื่อน
หัวงาน/อ่าง
หัวงาน/เขื่อน

พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากสูง
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากปานกลาง
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากต่ำ

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งต่ำ